Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Gingidia baxterae APIACEAE

APSA sample 232-28-2

polar view
polar view