Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Lilaeopsis sp APIACEAE

APSA sample 232-59-3

polar view
polar view