Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Asplenium adiantoides POLYPODIACEAE

APSA sample 407-21-1-22b

polar view
polar view