Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Amaranthus torreyi AMARANTHACEAE

APSA sample 77-1-3

polar view
polar view