Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Aphanomyxis lauterbachii MELIACEAE

APSA sample 142-7-2

polar view
polar view