Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Stackhousia intermedia STACKHOUSIACEAE

APSA sample 163-1-10

polar view
polar view