Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Alphitonia incana RHAMNACEAE

APSA sample 172-6-3

polar view
polar view