Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Randia macromera RUBIACEAE

APSA sample 275-34-6

polar view
polar view