Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Siegesbeckia orientalis ASTERACEAE

APSA sample 286-78-1

polar view
polar view