Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Dracaena angustifolia AGAVACEAE

APSA sample 33-3-3

polar view
polar view