Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Saccharum spontaneum POACEAE

APSA sample 11-115-1

polar view
polar view