Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Indigofera linifolia FABACEAE

APSA sample 129-12-10

polar view
polar view