Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Hydriastele microspadix ARECACEAE

APSA sample 13-25-1

polar view
polar view