Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Zizyphus angustifolius RHAMNACEAE

APSA sample 172-14-4

polar view
polar view