Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Rhizophora stylosa RHIZOPHORACEAE

APSA sample 221-1-2

polar view
polar view