Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Carallia brachiata RHIZOPHORACEAE

APSA sample 221-2-1b

polar view
polar view