Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Melastoma affine MELASTOMATACEAE

APSA sample 226-4-9a

polar view
polar view