Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Ludwigia octavalis ONAGRACEAE

APSA sample 227-10-2b

polar view
polar view