Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Ludwigia hyssopifolia ONAGRACEAE

APSA sample 227-10-6

polar view
polar view