Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Diospyros peekelii EBENACEAE

APSA sample 245-1-8

polar view
polar view