Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Ceratopteris thalictroides PARKERIACEAE

APSA sample 407-6-1-1b

polar view
polar view