Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Alstonia spectabilis APOCYNACEAE

APSA sample 251-6-5a

polar view
polar view